Ett utvecklingsverktyg för ledningsgrupper: MTAM

Ledningsgrupper som vill effektivisera gruppens ledningsarbete behöver göra det på ett kvalitetssäkrat sätt: strukturerat, systematiskt. För det behöver man bra verktyg.

Vi använder utvecklingsverktyget MTAM (Management Team Assessment Model). MTAM är en vetenskapligt underbyggd modell där verktyget är ett frågebatteri som mäter och positionerar ledningsgrupper.

Självskattning av ledningsgruppens effektivitet

Frågorna i verktyget bygger på självskattning och handlar om hur arbetet i ledningsgruppen fungerar. Resultatet av mätningen visar hur medlemmarna bedömer gruppens samlade effektivitet och samarbetsförmåga, ett nuläge.
Resultatet visas i tre huvuddimensioner: VAD-HUR-SAMSYN.

Dimensionen VAD

Dimensionen VAD handlar om vad ledningsgruppen jobbar med, vilka frågor den ägnar sig åt. VAD-skalan går från operativa, kortsiktiga frågor som bara rör en del av organisationen, till det strategiska, på längre sikt, som rör ledningsgruppens hela ansvarsområde.

Dimensionen HUR

Dimensionen HUR handlar om hur ledningsgruppen jobbar. HUR-skalan går från enklare arbetssätt till mognare mer avancerade sätt att arbeta i grupp.

Dimensionen SAMSYN

Den tredje huvuddimensionen SAMSYN visar hur eniga, eller oeniga, medlemmarna är i sin skattning av ledningsgruppens effektivitet och samarbetsförmåga. Hög samsyn är bra, även om gruppen skattat sig lågt, för då finns en trovärdig utgångspunkt.

Unikt utvecklingsverktyg för ledningsgrupper

Med en MTAM-mätning får ledningsgruppen se inte bara hur effektiv den är utan också varför gruppen fungerar som den gör; de får se vilka gruppförmågor som lett dem dit de är och vilka de behöver utveckla för att lyfta ledningsgruppen till nästa nivå.
Det finns rätt många modeller som mäter mognad och effektivitet i arbetsgrupper, men få som mäter ledningsgrupper. För arbetsgrupper och ledningsgrupper är inte samma, de skiljer sig åt genom uppgiften de har.
MTAM är unikt utformad för grupper med ledningsuppgift: ledningsgrupper som kollektivt ska utöva ledarskap över en organisation.

Hög tillförlitlighet

När MTAM har utvärderats visar psykometrisk analys, faktoranalys och statistisk analys hög tillförlitlighet och validitet för modellens tre huvuddimensioner med sina sju delindex — faktiskt marknadens högsta kvalitetssiffror för den här typen av utvecklingsverktyg och det känns tryggt för oss som jobbar med MTAM.

Tre mätningar vanligast

När vi jobbar med MTAM i ledningsgrupper är det vanligaste att de gör tre mätningar under 10-15 månader. Den första mätningen gör de direkt när vi börjar vårt uppdrag och den blir utgångspunkt för gruppens utvecklingsplan.Andra mätningen gör de när vi jobbat ett tag, efter 4-6 månader. Då brukar samsynen vara högre, vi har ju jobbat med gruppens utveckling ett tag. Sen händer det att de skattar sig lägre här för de har blivit mer realistiska, eller kunniga om effektivt arbete i grupp.Tredje mätningen görs senare, efter något år eller drygt det, och det är då förbättringen brukar synas i resultatet. Nu har ledningsgruppen strävat på för att nå den nivå de har valt med sin utvecklingsplan; de har blivit bättre.

Ledningsgruppens uppgift styr

När vi träffar ledningsgrupper frågar vi dem: Hur bra vill ni bli?
Med det menar vi inte vad de tycker vore kul att göra utan något striktare, vi menar: Vilka förmågor behöver den här ledningsgruppen för att utföra sin uppgift? Och: Räcker nuvarande förmågor för att utföra uppgiften?
Nyckelordet här är: Uppgiften, allt börjar där: Varför finns vi, vad ska vi fokusera på och hur ska vi arbeta som grupp?
Vi hjälper ledningsgruppen formulera sin kollektiva uppgift och så använder vi utvecklingsverktyget MTAM för att undersöka deras nuvarande förmåga som vi jämför med den förmåga som krävs för att utföra uppgiften.

Läs mer om hur utvecklingsverktyget MTAM fungerar här

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.