Effektivt lärande i tjänstedesign på dina villkor

Kundlyftets utbildningar är noga utformade för att optimera lärandet. Upplägget grundas på forskning om arbetslivslärande, så att du får mesta möjliga utbyte av tiden och energin du investerar.

Kompetens i tjänstedesign och agil innovation byggs upp av flera delar. Kunskap om metoder och verktyg förstås, en delvis teoretisk, men framför allt praktisk, kunskap i designprocessens alla skeden: förberedelse, insamling, bearbetning och spridning.
En annan del i den här kompetensen är attityd — till oss själva som utvecklare, till de vi utvecklar för och attityd till kunskapen vi söker i utvecklingsarbetet. Som utvecklare jobbar vi ju utforskande, undersökande; vi söker kunskap om kunders och intressenters behov och användningssituationer, och vi söker kunskap om vad som fungerar och inte i lösningar vi tar fram.
Så rätt attityd till kunskapen som söks är en förutsättning för att vara kompetent. Fel attityd ger låg datakvalitet.
En tredje kompetensdel är intention: En kompetent utvecklare är grundad i sin uppgift och dess tänkta resultat; vet vad den ska göra och vad som är viktigt — har uppdragskänsla.
Kompetens betyder förmåga att handla skickligt, och att kunna handla skickligt i tjänstedesign innebär alltså att ha rätt attityd, genomtänkt intention och stabil metodkunskap. Vi förkortar det AIM: Attityd—Intention—Metodkunskap.
Den här helhetskunskapen som vi kallar AIM kallas också förtrogenhet, en kunskap som byggs över tid. Förtrogenhet betyder att ha blick och omdöme för vilka metoder som passar i olika situationer, att kunna tillämpa metoderna effektivt, och att kunna bedöma resultatets kvalitet och hämta fram insikter ur det.
För dig som vill höja din kompetens och nå förtrogenhet i tjänstedesign har Kundlyftet två unika utbildningsprogram. De löper över flera månader, upp till ett halvår, för att det tar tid att utveckla och integrera de här kunskaperna och färdigheterna. Vi kallar det lärbana.
Med Kundlyftet får du tid och möjlighet till verklig förändring genom övning, tillämpning, teori och reflektion, på dina villkor, tillsammans med andra utvecklare.
Utbildningsprogrammen innehåller aktiviteter både på individ-, par- och gruppnivå, allt för att maximera lärandet. Vi lägger stor vikt vid individanpassning av innehållet och jobbar nära dig, coachande, handledande i minst en verklig studie i din verksamhet. 
Tack vare den här integrationen av lärandet i ditt vanliga arbete och den individuella handledningen går individanpassningen i Kundlyftet utöver vad som vanligen erbjuds.
I Kundlyftet arbetar vi efter tre pedagogiska principer, eller maximer, för arbetslivslärande: Kunskap utvecklas i mötet med det okända. Kunskap utvecklas i mötet med andra. Kunskap har flera former som lärs på olika sätt. Det innebär till exempel att…
I enlighet med de här maximerna lovar vi att inspirera, utrusta, utmana, stötta och leda er längs lärbanan så att ni blir skickliga tjänstedesigners som låter kundens röst höras hela vägen.

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.